Kansanga, Kampala, Central Region, Uganda
Church Road Kampala Central Region UG

Café Buna, Kansanga, Kampala.